หน้าแรก

slide-1.jpg

ระบบ  บริการสมาชิก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและกู้เงินออนไลน์

S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

QR_code
แจ้งสมาชิกทุกท่านสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จฌาปนกิจสงเคราะห์ของ ล้านที่ 1 (สสธท.) และ ล้านที่ 2 (กสธท.) ได้ ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ปี