ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

วารสารข่าวสหกรณ์

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสิทธิพร ทรัพย์แสนดี

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ช่องทางการชำระเงินต่ออายุประจำปี สสธท.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภทเงินกู้ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน6.50%
เงินกู้สามัญ6.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก4.00%
เงินกู้โครงการซื้อรถจักรยานและรถจักรยานยนต์4.50%
เงินกู้โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต5.50%
เงินกู้โครงการปรับสภาพหนี้6.00%