หน้าแรก

previous arrow
next arrow

นายสิทธิพร ทรัพย์แสนดี

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก

เงินกู้โครงการซื้อรถจักรยานและรถจักรยานยนต์

เงินกู้โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เงินกู้โครงการปรับสภาพหนี้

ร้อยละ

6.50%

6.50%

4.00%

4.50%

5.50%

6.00%