ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เพิ่มเติมโครงการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สมาชิกจะต้องนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพตามความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้มีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

          ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว อาศัยอำนาจตาม   ข้อ 101. (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ 13 (2) ข้อ 17 วรรคสี่ ข้อ 19 วรรคสอง และข้อ 30 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เพิ่มเติมโครงการเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ