ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนี้

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ