ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เรื่อง การปรับขยายอัตราส่งทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ได้ประชุมคณะกรรมการเนินการชุดที่ 41 ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติให้ปรับขยายอัตราส่งทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ ฯ เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ