ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์แก้ไขเงินกู้ (เพิ่มเติม)

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 โดยมีมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ให้ปรับหลักเกณฑ์แก้ไขบางส่วนของเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ