ข้อบังคับ-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี-พ.ศ.2559

ข้อบังคับ-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.2560

ข้อบังคับ-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-3-พ.ศ.2563

1.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี-จำกัด-พ.ศ.-2559

2.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน-พ.ศ.2561

4.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยหุ้นแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2562

6.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563

7.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2563

8.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยหุ้นแก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2563

9.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์-พ.ศ.-2563

10.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้-พ.ศ.-2563

12.ระเบียบสหกรณ์-ฯ-ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์-พ.ศ.-2563

13.ระเบียบสหกรณ์ฯ-ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก-พ.ศ.-2564

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ