S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ
รูปคุณกมนต์

นายกมนต์ อินทรวิชัย

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
599928

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
558964

นายภาคภูมิ วสิกรัตน์

เหรัญญิก
รูปพี่แบงค์

นายศักดิ์ณรงค์ ประเทืองผล

เลขานุการ
รูปคุณมานพ 1

นายมานพ ศรีสกุล

กรรมการ
นายวิศิษฐ์-สุขเจริญพร

นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร

กรรมการ
นายอนุพงษ์-ภิญโญ

นายอนุพงษ์ ภิญโญ

กรรมการ
นายสุขุม -พงษ์วิจิตร

นายสุขุม พงษ์วิจิตร

กรรมการ
มนตรี

นายมนตรี จิตติเรืองเกียรติ

กรรมการ
คุณปรีชา-edit

นายปรีชา นาคู

กรรมการ
อ.ดำรงค์ศักดิ์

นายดำรงค์ศักดิ์ สอนแจ้ง

กรรมการ
นายนพดล-อยู่ดี

นายนพดล อยู่ดี

กรรมการ
สำราญ 1

นายสำราญ กลิ่นหอม

กรรมการ
พัชชาภรณ์ 1

นางสาวพัชชาภรณ์ จิรทีปต์ศิลป์

กรรมการ
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ