S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ
S__146628645-removebg-preview

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

รองประธานกรรมการ
นางดลนภา__สุขสวัสดิ์

นางดลนภา สุขสวัสดิ์

เหรัญญิก
นายนิติพัฒน์-มิ่งพรประกิจ

นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิ

เลขานุการ
S__1466286432

นายมโน เพชรบูรณ์

กรรมการ
นายเดชา วรรณพาหุล

นายเดชา วรรณพาหุล

กรรมการ
นายกอบโชค- ซื่อตรง

นายกอบโชค ซื่อตรง

กรรมการ
นายสมิทธินันท์-พงษ์เผื่อน

นายสมิทธินันท์ พงษ์เผื่อน

กรรมการ
S__146628692

นายธนสิทธิ แก้วจินดา

กรรมการ
นายวิศิษฐ์-สุขเจริญพร

นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร

กรรมการ
นายอนุพงษ์-ภิญโญ

นายอนุพงษ์ ภิญโญ

กรรมการ
นายสุขุม -พงษ์วิจิตร

นายสุขุม พงษ์วิจิตร

กรรมการ
นายนพดล-อยู่ดี

นายนพดล อยู่ดี

กรรมการ
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

 • 29/86 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 • 038-274797-8
 • 038-288450
 • chonburicoop@hotmail.com

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • รายงานการประชุม
 • กิจกรรมสหกรณ์

 • บริการเงินฝาก
 • บริการสินเชื่อ
 • สวัสดิการสมาชิก
 • บริการเงินกู้ออนไลน์