S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ
S__146628645-removebg-preview

นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ

รองประธานกรรมการ
นางดลนภา__สุขสวัสดิ์

นางดลนภา สุขสวัสดิ์

เหรัญญิก
นายนิติพัฒน์-มิ่งพรประกิจ

นายนิติพัฒน์ มิ่งพรประกิ

เลขานุการ
S__1466286432

นายมโน เพชรบูรณ์

กรรมการ
นายเดชา วรรณพาหุล

นายเดชา วรรณพาหุล

กรรมการ
นายกอบโชค- ซื่อตรง

นายกอบโชค ซื่อตรง

กรรมการ
นายสมิทธินันท์-พงษ์เผื่อน

นายสมิทธินันท์ พงษ์เผื่อน

กรรมการ
S__146628692

นายธนสิทธิ แก้วจินดา

กรรมการ
นายวิศิษฐ์-สุขเจริญพร

นายวิศิษฐ์ สุขเจริญพร

กรรมการ
นายอนุพงษ์-ภิญโญ

นายอนุพงษ์ ภิญโญ

กรรมการ
นายสุขุม -พงษ์วิจิตร

นายสุขุม พงษ์วิจิตร

กรรมการ
นายนพดล-อยู่ดี

นายนพดล อยู่ดี

กรรมการ
logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด