หน้าแรก

slide-1.jpg

ระบบ  บริการสมาชิก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและกู้เงินออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก

S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ

ติดตามเรา

QR_code
แจ้งสมาชิกทุกท่าน ทางสหกรณ์ ฯ ได้มีการปรับขยายเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2561