หน้าแรก

slide-1.jpg

ระบบ  บริการสมาชิก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและกู้เงินออนไลน์

S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

QR_code
ตรวจสอบยอดเงินปันผล 5.707 % และดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน 9.05% ประจำปี 2563 รวมทั้งรายการหัก สสธท. และ กสธท.

อัตราการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ปี