หน้าแรก

slide-1.jpg

ระบบ  บริการสมาชิก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและกู้เงินออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย เงินฝาก

แจ้งสมาชิกทราบ ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ธ.ค. 63 มีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติจ่ายค่ายานพาหนะให้สมาชิกที่มาลงทะเบียนไม่ทันเวลา 10.00 น. จำนวน 40 ราย

อ่านต่อ »
S__137453641

นายเสรี เจตสุคนธร

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

logo

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด

ข่าวสาร

ระบบบริการ

ติดตามเรา

QR_code
แจ้งสมาชิกทุกท่าน ทางสหกรณ์ ฯ ได้มีการปรับขยายเพดานเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิม 2,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัตราการส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ปี 2561